Verslo aplinkos tyrimai rodo, kad viena iš kliūčių, trukdančių sėkmingai plėtoti verslą, yra žinių trūkumas. Įvairios institucijos, vykdančios nacionalinius ir tarptautinius projektus, teikiančios konsultacijas ir organizuojančios mokymus, gali padėti verslininkams įgyti naujų žinių.

1. Subsidijuojamos konsultacijos ir mokymai 

Lietuvoje jau nuo 1999 m. inicijuojami ir vykdomi projektai, kurių metu verslininkams teikiamos subsidijuojamos konsultacijos ir organizuojami mokymai. Šių konsultacijų ir mokymų tikslas:

  • suteikti pagrindines žinias, reikalingas verslui pradėti bei vystyti;
  • skatinti naujų įmonių steigimą bei veikiančių įmonių plėtrą;
  • didinti įmonių konkurencingumą.

1.1. Savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondai

Daugelyje Lietuvos savivaldybių yra įsteigti Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) skatinimo fondai. SVV skatinimo fondų lėšos gali būti naudojamos subsidijuoti mokymo ir konsultavimo paslaugas verslininkams.

1.2. Verslo inkubatoriai ir verslo informacijos centrai

Paslaugų verslui įstaigų tinklą sudaro verslo inkubatoriai ir verslo informacijos centrai. Šios institucijos lengvatinėmis sąlygomis teikia verslo informacijos, konsultavimo ir mokymo, patalpų nuomos paslaugas smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. Valstybė skiria paramą verslo informacijos centrų ir verslo inkubatorių steigimui bei jų veiklai. Šiuo metu Lietuvoje veikia 42 verslo informaciniai centrai ir 7 verslo inkubatoriai.

Verslo informacijos centrai verslininkams lengvatinėmis sąlygomis teikia informaciją, konsultacijas ir mokymus įvairiomis verslo organizavimo ir plėtojimo temomis: įmonės steigimo, verslo planų rengimo, darbo teisės, marketingo, finansinės ir buhalterinės apskaitos, mokesčių ir kt.  Pagrindinis šių centrų tikslas teikiant informacinę, konsultacinę ir mokomąją pagalbą, prisidėti prie naujų įmonių steigimosi, padėti jau veikiančioms įmonėms plėtoti veiklą bei prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą. Išsamią informaciją apie teikiamas paslaugas galite gauti konkrečiame verslo informaciniame centre.

Verslo inkubatoriai lengvatinėmis sąlygomis teikia verslo informacijos, konsultavimo ir mokymo, patalpų nuomos ir kitas paslaugas smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. Verslo inkubatorių veiklos tikslas – remti pradedančius verslininkus, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, sumažinti veikiančių įmonių veiklos riziką ir padėti įmonėms, turinčioms gerų verslo idėjų, bet finansiškai silpnoms, pasiekti tokį lygį, kai jos gali savarankiškai užsiimti ūkine komercine veikla ir konkuruoti rinkoje.

2. Mokymai, kuriuos baigus išduodami valstybės pripažinti išsilavinimo pažymėjimai

Jeigu Jūs norite teikti mokymus, kuriuos baigus išduodami valstybės pripažinti išsilavinimo pažymėjimai, turite gauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos leidimą (licenciją). Leidimų (licencijų) mokyti išdavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 822 patvirtinti “Dėl mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo”.

2.1. Institucijos, organizuojančios valstybės pripažintus mokymus

Valstybės pripažintus mokymus institucijos vykdo pagal Studijų ir mokymo programų registre užregistruotas programas. Šį registrą rengia ir tvarko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Mokymo įstaiga arba įmonė, įtraukta į Studijų ir mokymo programų registrą mokymo programas gali įsigyti Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyboje. Darbo rinkos mokymo programų struktūra, mokymo programą sudarančių dokumentų sąrašas ir formos 1997 m. gegužės 15 d. buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos profesinio mokymo programoje.

2.2. Suaugusiųjų ir darbo rinkos mokymo centrai

Švietimo ir mokslo ministerijos sistemai priklausančiuose suaugusiųjų mokymo centruose galima nemokamai įgyti pagrindinį (10 klasių) ir vidurinį (12 klasių) išsilavinimą. Be to, centrai turi teisę už nedidelį mokestį organizuoti įvairius mokymo kursus (daugiausia siūloma mokytis užsienio kalbų). Informaciją apie šiuos centrus galite gauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje.

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba jungia 7 teritorines darbo rinkos mokymo tarnybas ir 14 darbo rinkos mokymo centrų. Šie mokymo centrai organizuoja suaugusiųjų profesinį mokymą ir gali pasiūlyti įvairius į Studijų ir mokymo programų registrą įtrauktus mokymo kursus. Išklausius išvardytus mokymo kursus, suteikiamas valstybės pripažintas profesinės kvalifikacijos pažymėjimas. Informaciją apie atskiruose Lietuvos miestuose veikiančius darbo rinkos mokymo centrus ir juose organizuojamus mokymus galite gauti Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyboje arba teritorinėse darbo rinkos mokymo tarnybose. Darbo rinkos mokymo tarnyba kartu su Lietuvos darbo birža organizuoja bedarbių mokymą. Norintieji lankyti mokymo kursus nukreipiami į darbo rinkos mokymo centrus. Bedarbiai, užsiregistravę darbo biržoje, už mokslą nemoka, kiti kursų dalyviai už mokslą turi mokėti.

3. Kitos mokymo paslaugas teikiančios įmonės bei organizacijos

Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros interneto portale sukaupta ir nuolat papildoma konsultacinių įmonių ir konsultantų duomenų bazė, kurioje galima rasti informaciją apie Lietuvoje veikiančias konsultacines įmones, kurios teikia juridines, buhalterinės apskaitos, investicijų, mokesčių konsultavimo paslaugas, organizuoja mokymus verslo planavimo, verslo etikos, marketingo ir kt. srityse, atlieka rinkos tyrimus, padeda surasti verslo partnerių ir t. t.

UAB “Ekonomikos mokymo centras” verslininkams, įmonių vadovams ir specialistams organizuoja mokymus bei konsultuoja įmonės valdymo, strateginio planavimo, rinkodaros pagrindų, kaštų apskaitos, darbo teisės ir jos taikymo, verslo teisės ir kitomis temomis. Mokymo centro specialistai rengia įmonės steigimo, restruktūrizavimo dokumentus bei juos įregistruoja. Centre ruošiami verslo planai, mokoma užsienio kalbų bei kompiuterinių įgūdžių.

Verslo studijų centras organizuoja tokius mokymo kursus: rinkodara, pardavimų valdymas, personalo valdymas, kaštų apskaita,  finansų valdymas, kokybės valdymas, informacinės sistemos ir kt.

Labdaros ir paramos fondas “Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras” nuolat organizuoja seminarus nevyriausybinių organizacijų valdymo struktūros, strateginio planavimo, organizacijos įvaizdžio formavimo bei kitomis temomis.

Tarptautinė verslo mokykla siūlo savo klausytojams įsigyti tarptautinio verslo bakalauro, tarptautinės prekybos magistro laipsnius. Be to, jau turintiems neekonominio profilio aukštojo mokslo diplomą, mokykla suteikia galimybę įgyti Vilniaus Universiteto diplomą bei ekonomisto kvalifikaciją.

Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (International School of Management – ISM) – pirmoji nevalstybinė aukštoji vadybos mokykla Lietuvoje, rengianti vadybos ir administravimo specialistus pagal patvirtintas bakalauro ir magistro studijų programas. Pagrindinis magistro studijų tikslas – paruošti aukštos kvalifikacijos, analitiškai mąstančius, kompetentingus bei konkurentabilius šiandieninėje rinkoje vadovus ir vadybininkus.

Lietuvos viešojo administravimo institutas organizuoja valstybės tarnautojų mokymą centrinės ir vietinės valdžios lygmenyje. 

Protraining Academy organizuoja kursus pradedantiesiems kompiuterių vartotojams ir profesionalams.