Įmonių įregistravimą reglamentuoja Juridinių asmenų registro nuostatai,  atskirų teisinių formų (anksčiau apibrėžtų kaip įmonių rūšių) įmonių įstatymai ir kiti teisės aktai.

Nuo 2004 m. sausio 1 d. veikia Juridinių asmenų registras (toliau vadinama Registras), kurio paskirtis registruoti juridinius asmenis bei rinkti, sisteminti, saugoti bei teikti apie juos informaciją ir duomenis. Registras įsteigtas siekiant supaprastinti įregistravimą, užtikrinti duomenų ir dokumentų viešumą bei garantuoti tinkamą trečiųjų asmenų interesų apsaugą. Registro tvarkymo funkcija pavesta VĮ Registrų centrui.

Jeigu nusprendėte įsteigti įmonę ir pasirinkote Jums tinkamiausią įmonės teisinę formą, įmonę turite įregistruoti Registre. Įmonė nuo jos įregistravimo dienos tampa juridiniu asmeniu, savo vardu įgyja teises bei pareigas ir gali būti ieškovu ar atsakovu teisme. Vadinasi, įmonė nuo įregistravimo momento gali pradėti vykdyti ūkinę komercinę veiklą, sudarinėti sandorius ir pan.

Skirtingų teisinių formų įmonėms įregistruoti reikia skirtingų steigimo dokumentų, be to, skiriasi ir pati steigimo procedūra. Šioje informacinėje temoje ir bus aptarta, kaip tinkamai pasirengti dokumentų pateikimui VĮ Registrų centrui, norint įregistruoti tam tikros teisinės formos įmonę.

Pasirengimas įmonės įregistravimui

Steigiamos įmonės steigėjas prašymą įregistruoti juridinį asmenį ar jo padalinį, įmonės steigimo dokumentus pirmiausia turi pateikti notarui, kuris tvirtins duomenų tikrumą ir steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams.

Labai svarbu yra tinkamai pasirengti įmonės įregistravimui. Rekomenduojame prieš kreipiantis į notarą iš anksto sutvarkyti šiuos steigimo dokumentus:

 • parengti visus su tam tikros teisinės formos įmonės steigimu susijusius dokumentus (pvz., nuostatus, bendrosios jungtinės veiklos sutartį, steigimo sutartį arba steigimo aktą, bendrovės įstatus, steigiamojo susirinkimo protokolą ir pan.);
 • gauti naudojimosi patalpomis pažymą arba sutvarkyti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teises į patalpas.

Prieš einant pas notarą, rekomenduojame rezervuoti steigiamai įmonei vardą dėl to, kad VĮ Registrų centrui pateikus įmonės steigimo dokumentus nepaaiškėtų, jog tokiu vardu jau įregistruota kita įmonė.

Notaras, gavęs įmonės, filialo ar atstovybės steigimo dokumentus patikrina, ar pateikti dokumentai yra teisingai užpildyti ir ar jie atitinka teisės aktų reikalavimus. Jei steigimo dokumentai užpildyti klaidingai ar prieštarauja teisės aktų nuostatoms, notaras nurodo, ką reikia patikslinti  pateiktuose steigimo dokumentuose. Patikslinti steigimo dokumentai pakartotinai pateikiami notarui.

Notaras, išanalizavęs pateiktus dokumentus ir įrašydamas prašyme, kuris pateikiamas VĮ Registrų centrui, tvirtinamąjį įrašą nurodo, kad dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi, įmonės steigimo dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus ir įmonę, filialą ar atstovybę įregistruoti galima.

Notarui pateikiami dokumentai

Minėjome, jog įmonės steigimo dokumentus pirmiausia reikia pateikti notarui. Kiekvienos teisinės formos įmonės notarui teikiamų dokumentų sąrašą galite rasti čia.

Notarui pateikiami dokumentai turi būti parengti valstybine kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Dokumentai turi būti spausdinti, tvarkingi, atitikti dokumentų rengimą ir įforminimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo.

Notaras tikrinimą atliks iš karto, kai pateiksite reikiamus dokumentus ir sumokėsite nustatyto dydžio atlyginimą. Notarinis tikrinimas gali būti atidėtas, jeigu reikia papildomos informacijos, tačiau ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų.

Atlyginimo už notaro paslaugas dydžiai

Atlyginimo už notaro paslaugas dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 314 Dėl Teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 57 Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių” pakeitimo. Atlyginimo už steigiamos įmonės dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą dydis priklausys nuo to, kokią pasirinksite įmonės teisinę formą. Atlyginimo už notaro paslaugas dydžiai yra:

 • individualios įmonės 170 litų;
 • ūkinės bendrijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) 300 litų;
 • uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės 350 litų;
 • visų teisinių formų įmonių filialai, atstovybės 50 proc. atlyginimo, nustatyto atitinkamos teisinės formos įmonei.

Dokumentų pateikimo VĮ Registrų centrui tvarka

Verslininkas, gavęs notaro patvirtintus steigimo dokumentus, turi juos pateikti VĮ Registrų centrui.

Dokumentų teikėjas bei notaras visus VĮ Registrų centrui  teikiamus dokumentus turi įrišti kartu taip, kad kiti asmenys negalėtų jų išimti arba pakeisti, išskyrus įmonės steigimo dokumentą, kuris turi būti įrištas atskirai, ir dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už įregistravimą (toliau registravimo mokestis).

Visi dokumentai VĮ Registrų centrui pateikiami asmeniškai arba paštu bet kuriam VĮ Registrų centro  filialui arba filialo skyriui. Prieš pateikiant dokumentus VĮ Registrų centrui  rekomenduojame banke ar VĮ Registrų centre iš anksto sumokėti mokestį už įregistravimą.

VĮ Registrų centro  sprendimą dėl įmonės, filialo ar atstovybės įregistravimo arba atsisakymo įregistruoti privalo priimti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo visų steigimo dokumentų pateikimo.

Toliau pateikiama informacija apie verslininkams aktualiausių teisinių formų įmonių įregistravimą bei konkrečios teisinės formos įmonės steigimo dokumentus.

VĮ Registrų centrui pateikiami dokumentai

 Verslininkas VĮ Registrų centrui  turi pateikti žemiau išvardytų dokumentų originalus, kurie privalo būti patvirtinti notaro. Dokumentai, kuriuos reikia pateiki VĮ Registrų centrui steigiant:

 1. Individualią įmonę;
 2. Uždarąją akcinę bendrovę;
 3. Akcinę bendrovę;
 4. Kooperatinę bendrovę (kooperatyvą);
 5. Tikrąją ar komanditinę ūkinę bendriją.

Įmonės filialo ar atstovybės įregistravimas

Verslininkas, norėdamas plėtoti savo verslą, gali steigti įmonės padalinį (filialą ar atstovybę) kitoje vietoje, nei yra pati įmonė. Įmonės filialas yra steigiamas norint verstis ūkine komercine veikla. Įmonės atstovybė negali vykdyti ūkinės komercinės veiklos, todėl ji steigiama tik tuo atveju, kai reikia atstovauti įmonei (užsiimti reklama, sudaryti sandorius ir pan.). Filialo ar atstovybės pavadinime privalo būti įmonės (steigėjo) pavadinimas ir žodis filialas ar atstovybė.

Įmonės filialo ar atstovybės steigimo dokumentus pirmiausia reikia pateikti notarui, kuris turi patikrinti dokumentų atitikimą teisės aktams.

Notarui patvirtinus dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams, įmonės filialo ar atstovybės steigimo dokumentai pateikiami VĮ Registrų centrui. Šių dokumentų sąrašą galite rasti čia.

Įmonės, jos filialo ar atstovybės registravimo mokesčiai

Mokesčių už įmonės, jos filialo ar atstovybės registravimą Registre dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarime Nr. 295 Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių asmenų, filialų ar atstovybių registravimą ir duomenų pakeitimų registravimą dydžių patvirtinimo. Už registravimą Registre mokami tokie mokesčiai:

 1. Individualios įmonės registravimas 107 litų;
 2. Ūkinės bendrijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) registravimas 143 litų;
 3. Uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės registravimas  198 litų;
 4. Visų teisinių formų įmonių filialai, atstovybės registravimas  50 proc. atlyginimo, nustatyto už atitinkamos teisinės formos įmonės įregistravimą.