Eksporto plėtra

Siekiant sumažinti Lietuvos užsienio prekybos ir paslaugų balanso deficitą bei skatinti Lietuvos Respublikos ekonominę plėtrą, efektyvią Lietuvoje įregistruotų įmonių veiklą, naujų verslų, prekių, paslaugų bei darbo vietų kūrimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. 1160 patvirtino Eksporto plėtros ir skatinimo strategiją.
 
Svarbi vieta eksporto plėtojimo strategijoje skirta tiesioginiam ir netiesioginiam eksporto rėmimui. Vyriausybė tiesioginio rėmimo srityje numato:

 • sudaryti palankias sąlygas įmonėms eksportuotojoms gauti kreditus ir finansinę paramą eksporto plėtros projektams įgyvendinti;
 • tobulinti eksporto plėtrai svarbių finansinių institucijų, teikiančių eksporto kreditus ir jų garantijas, veiklą;
 • kasmet rengti pagrindinių užsienio valstybių valiutos kurso pokyčių ir galimos įtakos įmonių eksportuotojų veiklai studijas;
 • efektyviau naudoti šalies ir tarptautinių eksporto plėtros programų finansinę ir nefinansinę pagalbą, skirtą strategijai įgyvendinti;
 • skatinti tiesiogines užsienio investicijas į tas sritis, kuriose eksportas galėtų didėti;
 • tobulinti rinkos priežiūros institucijų infrastruktūrą ir veiklą;
 • supaprastinti laikinojo prekių įvežimo perdirbti procedūras;
 • sudaryti teisines ir ekonomines sąlygas plėtoti elektroninį verslą;
 • skatinti eksportuotojų mokymą bei informacinį aprūpinimą;
 • skatinti smulkaus ir vidutinio verslo bei verslo paslaugų sektorių gaminti produkciją ir teikti paslaugas, turinčias paklausą užsienyje.

Finansinė parama eksporto plėtrai

Atsižvelgiant į numatytus eksporto rėmimo uždavinius bei Ūkio ministro patvirtintas lėšų skyrimo tvarkas įmonės turi galimybę iš Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialiosios programos lėšų gauti finansinę paramą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 64 “Dėl 2005 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvitintų asignavimų paskirstymo pagal programas” patvirtino lėšas Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialiajai programai (toliau – Specialioji programa). Specialiosios programos įgyvendinimui 2005 metais Vyriausybė skyrė 9236 tūkst. litų.

Paraiškas dėl finansavimo įmonės gali pateikti bei išsamesnę informaciją gauti Ūkio ministerijos Pramonės ir verslo departamento Pramonės strategijos skyriuje (tel. (5) 262 79 06, faks. 262 98 15) bei Lietuvos verslo paramos agentūros Nacionalinės paramos skyriuje (tel. (5) 268 74 08).

Lietuvos eksporto ir importo draudimas suteikia draudimo apsaugą nuo Lietuvos ir užsienio pirkėjų bankroto ar tyčinio neatsiskaitymo. Prekinio kredito draudimu gali naudotis Lietuvos ir ES valstybių ūkio subjektai, parduodantys prekes ir/ar paslaugas su atidėtu mokėjimu Lietuvos ir užsienio pirkėjams.

Informacija apie eksporto rinkas/verslo galimybes

Eksportuoti savo produkciją verslininkai ryžtasi tik radę patikimą verslo partnerį, rūpestingai išnagrinėję potencialias eksporto rinkas. Dalyvavimas mugėse ir parodose – viena iš galimybių užmegzti ryšius, ištirti rinką bei sužinoti apie konkurentus, tačiau galima pasinaudoti ir kitais informacijos šaltiniais:

 • Lietuvos ekonominės plėtros agentūros (LEPA) Eksporto departamentas teikia informaciją apie eksporto rinkas, pasaulyje vykstančias parodas ir pan. Eksporto departamento turima duomenų bazė leidžia daryti preliminarius rinkų tyrimus, analizuoti prekių srautus ir ieškoti vietos Lietuvos produkcijai. Eksporto departamentas teikia informaciją apie daugelio pasaulio šalių teisinę verslo aplinką.
 • Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija ir Regioniniai prekybos, pramonės ir amatų rūmai, veikiantys pagrindiniuose Lietuvos miestuose ir rajonų centruose, teikia pagalbą savo nariams bei visiems verslininkams, norintiems eksportuoti prekes (žr. temą Verslininkus vienijančios organizacijos).
 • Užsienio šalių ambasados Lietuvoje. Užsienio šalies, į kurią planuojate eksportuoti savo prekes, ambasada Vilniuje gali suteikti konsultaciją ir pateikti bendro pobūdžio informaciją. Daugelio valstybių ambasadose Vilniuje yra patarėjai komerciniams reikalams, kurie gali suteikti informaciją apie verslo sąlygas jų šalyje. Danijos ambasada, D.Britanijos ambasada turi komercinius skyrius.
 • Lietuvoje taip pat veikia Švedijos eksporto taryba, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rusijos Federacijos prekybos atstovybė, Amerikos prekybos rūmai Vilniuje. Šiose institucijose galite gauti informaciją arba pasikonsultuoti, kaip užmegzti ryšius su tų valstybių bendrovėmis.
 • Lietuvos ambasados kitose šalyse. Lietuvos ambasada šalyje, į kurią jūs planuojate eksportuoti prekes, gali suteikti informaciją, pakonsultuoti arba padėti užmegzti kontaktus.