Euro įvedimo sąlygos

Europos bendrijos steigimo sutartyje nustatyta, kad visos ES valstybės narės privalo derinti savo ekonominę ir valiutų kurso politiką, vykdyti tinkamą fiskalinę politiką ir įstoti į euro zoną. Pasirengimas pereiti prie bendros valiutos vertinamas pagal penkis Mastrichto kriterijus:

  • infliacija negali daugiau kaip 1,5 procentinio punkto viršyti trijų ES valstybių narių, kuriose infliacijos lygis yra žemiausias, infliacijos vidurkio;
  • bendrojo šalies biudžeto deficitas negali viršyti 3 proc. BVP;
  • valstybės skola negali būti didesnė kaip 60 proc. BVP;
  • ilgalaikės palūkanų normos negali būti didesnės už trijų ES valstybių narių, kuriose infliacijos lygis yra žemiausias, praėjusių metų ilgalaikių palūkanų normų vidurkį daugiau kaip 2 procentiniais punktais;
  • šalis turi ne mažiau kaip dvejus metus dalyvauti antrajame Valiutų kurso mechanizme (VKM II), be to, šalies nacionalinė valiuta turi būti stabili ir mažiausiai dvejus metus neperžengti nustatytų svyravimo ribų.

Euro įvedimas Lietuvoje

Lietuva, pasirašiusi stojimo į ES sutartį, 2004 m. gegužės 1 d. tapo ES nare ir įsipareigojo ateityje įsivesti bendrą ES valiutą – eurą. Tačiau Lietuva, kaip ir kitos naujosios ES narės, eurą įsivesti galės tik tuomet, kai bus įvykdyti Europos bendrijos sutartyje nustatyti reikalavimai.

2006 m. gegužės mėn. Europos Komisija paskelbė išvadą, kurioje Lietuvai nerekomendavo įsivesti euro nuo 2007 m. sausio mėn. Tokį sprendimą lėmė tai, kai vidutinis metinės infliacijos lygis Lietuvoje viršijo Mastrichto kriterijų.

Naują euro įvedimo datą planuojama nustatyti Lietuvos institucijoms atlikus išsamią ekonominių duomenų analizę ir makroekonominių rodiklių prognozę.

Euro įvedimo Lietuvoje planas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama užtikrinti, kad Lietuva tinkamai pasirengtų įsivesti eurą, 2005 m. gegužės 30 d. sudarė Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisiją.

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisija parengė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005 m. rugsėjo 29 d. patvirtino Nacionalinį euro įvedimo planą ir Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategiją.

Nacionalinio euro įvedimo plano tikslai nustatyti pagrindinius euro įvedimo (lito pakeitimo euru) Lietuvos Respublikoje elementus, laikotarpius ir tvarką, numatyti reikiamas priemones, užtikrinančias vartotojų interesų apsaugą, visuomenės informavimą ir sklandų lito pakeitimą euru viešajame ir privačiame sektoriuose.

Nacionaliniame euro įvedimo plane išdėstyti euro įvedimo Lietuvoje teisiniai pagrindai, institucinė struktūra, valiutos pakeitimo būdas, pagrindiniai euro įvedimo laikotarpiai, litų keitimo į eurus ir kainų nurodymo litais ir eurais tvarka, visuomenės informavimo strategija ir kt.

Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos tikslas pasirengti informuoti visuomenę euro įvedimo klausimais, sudaryti sąlygas tikslingai ir koordinuotai planuoti bei įgyvendinti suinteresuotų institucijų numatytas informavimo ir komunikacijos priemones.