Pastaraisiais metais didėja moterų užimtumas ir auga moterų verslininkių vaidmuo ekonomikoje. Moterys verslininkės pasižymi ne tik tose ekonominėse veiklose, kuriose jos tradiciškai aktyvios, bet ir netradicinėse – gamyboje, statyboje, transporto veikloje.

Nepaisant moterų verslininkių skaičiaus augimo ES, jų skaičius išlieka nedidelis, palyginti su vyrų verslininkų ir bendru moterų skaičiumi. Vyrų ir moterų naujai įsteigtų įmonių lyginamoji dalis bendrame įmonių skaičiuje skiriasi ES šalyse. Įvairių statistinių šaltinių duomenimis, ši dalis atitinkamai sudaro apie 70% ir 30%. Šie duomenys rodo, kad moterų kūrybiškumas ir verslo potencialas yra užslėptas ekonominio augimo ir naujų darbo vietų kūrimo šaltinis.

Tyrimai parodė, kad moterys, pradėdamos ar plėtodamos verslą, susiduria su daugybe sunkumų. Dauguma problemų yra bendros vyrams ir moterims, tačiau dažnai jos būna reikšmingesnės moterims verslininkėms nei vyrams. Tai lemia verslo aplinka, verslo rūšių ir sričių pasirinkimo ribotumas, informacijos prieinamumo, kontaktų stokos, lyčių diskriminacijos ir stereotipų, neišvystytų ir nelanksčių vaikų priežiūros įstaigų, šeimos ir verslo suderinamumo problemos, vyrų ir moterų požiūrio į verslą skirtumai.

ES šalys, pripažindamos moterų verslo skatinimo svarbą, pastaraisiais metais įgyvendino įvairias iniciatyvas šioje srityje.

2000 m. liepos mėnesį Europos Komisija sukūrė Europos moterų verslui skatinti tinklą (WES), kurį sudarė atstovai iš 16 valstybių visų ES valstybių, išskyrus Liuksemburgą, o taip pat iš Norvegijos ir Islandijos. Kiekvieną šalį atstovauja valstybės valdymo institucijos darbuotojas, atsakingas už moterų verslo skatinimą savo šalyje. Nuo 2004 m. WES tinklą sudaro 27 valstybių atstovai.

Pagrindinis WES veiklos tikslas sukurti palankią moterų verslui aplinką, kuri skatintų moterų verslininkių skaičiaus augimą ir jų verslo plėtrą. Su veiklos 2005 m. ataskaita galite susipažinti čia.

2001 m. Europos Komisijos Generalinis direktoratas pradėjo vykdyti projektą Geriausias projektas. Jo tikslas – surinkti sėkmingus moterų verslo skatinimo pavyzdžius ir priemones, su jomis supažindinti visas ES šalis.

Vykdant minėtą projektą parengtas ir išleistas leidinys Geri pavyzdžiai skatinant moterų verslą. Šis leidinys supažindina su konkrečia veikla ir paramos priemonėmis, kurios taikomos ES ir kitose šalyse moterų verslui skatinti. Jame ypatingas dėmesys skirtas verslo pradžiai, finansavimo paieškai, mokymo ir konsultacinių paslaugų teikimui, informacinių technologijų panaudojimui ir kt. Projekto įgyvendinimo metu išleistas leidinys Veiksmų ir priemonių moterų verslui remti įvertinimo vadovas ir sukurta Moterų verslininkystės duomenų bazė anglų kalba.

Europos Komisija, siekdama paskatinti moterų verslą, atidarė Moterų verslo portalą. Jame pateiktos nuorodos į nacionalines ir tarptautines moterų verslininkių organizacijas, moterų verslo skatinimo tinklą, pateikta informacija apie moterų verslui skatinti projektus bei renginius.

Didžiosios Britanijos asociacija Prowess, skatinanti moterų verslą, išleido gegužės mėn. informacinį leidinį. Šiame informaciniame leidinyje pateikta informacija apie naujienas, renginius ir kitas iniciatyvas skatinant moterų verslą Didžiojoje Britanijoje. Leidinio elektroninę versiją galite rasti čia.

Apsilankę moterims verslininkėms skirtame Womenable interneto tinklapyje, galite rasti informaciją apie palankios moterų verslui aplinkos kūrimą ir moterų verslumo skatinimo iniciatyvas pasaulyje, taip pat nuorodas į straipsnius apie moterų verslą užsienio periodiniuose leidiniuose, duomenis apie naujausius tarptautinius moterų verslumo tyrimus bei naudingas tarptautinių moterų organizacijų nuorodas.

Nuo 2004 m. rugpjūčio mėn. visuomeninė organizacija “Motery ir verslas Lietuvoje” kartu su Kauno moters užimtumo informacijos centru bei Kaliningrado, Baltarusijos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Lenkijos, Suomijos, Norvegijos moterų organizacijomis pradėjo vykdyti ES INTERREG III B projektą “Moterų verslo skatinimas Baltijos jūros regione”. Projektas dalinai finansuojamas iš ES Regioninio vystymo fondo lėšų. Projekto tikslas – moterų užimtumo centrų steigimas ir stiprinimas, moterų verslo patarėjų ir konsultantų duomenų bazės sukūrimas, stebėsenos metodo diegimas versle, moterų verslo kreditavimo problemų sprendimas, moterų verslo internacionalizavimas. Projektas bus vykdomas 3 metus. Plačiau apie projekto vykdymo eigą rasite čia.