Norėdamas įregistruoti įmonę, verslininkas kartu su kitais dokumentais turi pateikti pažymą apie patalpas, t.y. jis jau turi būti numatęs patalpas veiklai plėtoti. Verslininkams kyla klausimų dėl gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų pritaikymo verslui, naujų patalpų statybos ir t.t.

Patalpų paieška

Ieškodamas patalpų, verslininkas gali pasinaudoti:  

  • savivaldybių sudarytais laisvų negyvenamųjų pastatų ir patalpų sąrašais, kurie skelbiami regioniniuose bei rajoniniuose laikraščiuose, savivaldybių interneto tinklalapiuose. Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn priskirto turto nuomos konkursai skelbiami laikraščio “Lietuvos rytas” priede “Sostinė”;
  • verslo inkubatorių pradedantiesiems verslininkams lengvatinėmis sąlygomis nuomojamomis patalpomis;
  • nuomojamų ar parduodamų patalpų reklaminiais skelbimais laikraščiuose;
  • nekilnojamojo turto agentūrų paslaugomis;
  • nekilnojamojo turto duomenų baze.

Valstybės įmonė Valstybės turto fondas ir savivaldybės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 “Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos” patvirtintomis taisyklėmis ir konkurso nuostatais, pačių valdomus ir naudojamus patikėjimo teise valstybei priklausančius pastatus ir patalpas savo sprendimais išnuomoja atviro konkurso tvarka.

Valstybei ir savivaldybėms priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos kainos skaičiavimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 87/59 “Dėl nuompinigių už valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos patvirtinimo”.

Patalpų pritaikymas verslui

Norėdami pritaikyti patalpas verslui, verslininkai susiduria su gyvenamųjų patalpų keitimu negyvenamosiomis, gamybos profilio keitimu, statinio arba savarankiškai naudojamos jo dalies pritaikymu kitokioms paslaugoms teikti, kitokiems verslams arba poreikiams (pvz., administracinių patalpų pritaikymas prekybai). Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 “Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 “Statybos leidimas” patvirtinimo” nustatyta leidimų statyti, rekonstruoti, remontuoti ir griauti statinius išdavimo tvarka. Įsakyme nurodyti pagalbiniai statiniai ir darbai, kurių statybai, nugriovimui ir atlikimui nereikia leidimų bei privalomi reikalavimai, kurių reikia laikytis juos statant arba griaunant. Leidimus išduoda apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyba.

Patalpų įsigijimas

Įmonės gali įsigyti privatizuojamas valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas.

1997 m. lapkričio 4 d. priimtame Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatyme yra numatyti akcijų ir kito turto, kuris  nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei ir kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybė įtraukė į  privatizavimo   objektų sąrašą, privatizavimo būdai: viešas akcijų pardavimas, viešas aukcionas, viešas konkursas, tiesioginės derybos, valstybės ar savivaldybės kontrolės perdavimas valstybės ar savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje, nuoma su išsipirkimu.

Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas galima įsigyti dviem pagrindiniais būdais: viešo aukciono, tiesioginių derybų.

Valstybei ar savivaldybei priklausančių patalpų privatizavimą viešo aukciono būdu reglamentuoja 1997 m. gruodžio 31 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1503 “Dėl valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatų patvirtinimo. Pagal šį nutarimą, viešame aukcione dėl valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų privatizavimo gali dalyvauti neribotas skaičius potencialių pirkėjų. Privatizavimo sandoris sudaromas su didžiausią kainą pasiūliusiu potencialiu pirkėju.

Viešus aukcionus dėl patalpų privatizavimo organizuoja ir vykdo valstybės įmonė Valstybės turto fondas arba savivaldybių turto privatizavimo institucijos.

Informacija apie privatizavimo objektus skelbiama valstybės įmonės Valstybės turto fondas privatizuojamų objektų duomenų bazėje.

Valstybei ar savivaldybei priklausančių patalpų privatizavimą tiesioginių derybų būdu reglamentuoja 2002 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1782 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 30 d. nutarimo Nr.113 pakeitimo. Pagal šį nutarimą, įmonės tiesioginių derybų būdu gali privatizuoti iš valstybės ar savivaldybės nuomojamas patalpas, jei į jas yra investavę privataus kapitalo. Investuoto kapitalo vertė turi būti didesnė nei pusė nuomojamų patalpų rinkos vertės. Privatizuojamos patalpos taip pat turi atitikti bent vieną iš šių papildomų sąlygų:
pakeista ne mažiau kaip 1/2 jų pagrindinių konstrukcijų;
bendras jų plotas ar tūris padidintas daugiau kaip 1/2;
pakeista daugiau kaip 1/2 jų inžinerinių komunikacijų ar įrengtos naujos inžinerinės komunikacijos;
jose sumontuota technologinė įranga ir gamybiniai įrengimai, kuriuos išmontuojant būtų padaryta daug žalos įrangai, įrengimams arba patalpoms.

Tiesiogines derybas dėl patalpų privatizavimo organizuoja ir vykdo valstybės įmonė Valstybės turto fondas arba savivaldybių turto privatizavimo institucijos.

Įmonės, norinčios privatizuoti iš valstybės ar savivaldybių nuomojamas patalpas, valstybės įmonei Valstybės turto fondui arba savivaldybių turto privatizavimo institucijoms turi pateikti paraiškas dalyvauti tiesioginėse derybose dėl patalpų privatizavimo bei dokumentus dėl investuotų lėšų pripažinimo.

Investuotų lėšų kompensavimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1196 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr.1427 ir 1999 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 384 dalinio pakeitimo” nustatyta, kad privatizuojant išnuomotus valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančius objektus, kuriems pagerinti buvo padarytos išlaidos, nuomininkui gali būti atlyginama:

  • šiam objektui pagerinti padarytų išlaidų dalis, atitinkanti privatizavimo lėšų, gautų pardavus šį objektą, dalį, apskaičiuotą pagal privatizavimo programoje nurodytą vertės padidėjimo procentą dėl šiam objektui pagerinti padarytų išlaidų.

Nurodytas išlaidas atlygina pirkėjas. Kai privatizuojamus valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančius objektus įsigyja šių objektų nuomininkas, kuris šiam objektui pagerinti padarė išlaidų, jam šios lėšos neatlyginamos. Nuomininkui negali būti atlyginama ta privatizavimo lėšų dalis, kuri įskaityta į nuomos mokestį. Ši lėšų dalis pervedama į privatizavimo objekto valdytojo sąskaitą.