Individualios veiklos įregistravimas

Apie vykdomą individualią veiklą gyventojas privalo informuoti Apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) pagal savo gyvenamąją vietą ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Tam tikslui VMI reikia pateikti laisvos formos prašymą išduoti individualios veiklos vykdymo pažymą bei Nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą prašymą (FR0792). Šį prašymą VMI galima pateikti:

  • Asmeniškai atvykus į VMI;
  • Paštu;
  • Elektroniniu paštu.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą prašymo forma yra patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. VA-29. Kai gyventojas pateikia Prašymo formą (RF0792) VMI, laikoma, kad jis informavo VMI apie pradedamą vykdyti individualią veiklą.
VMI, gyventojo prašymu, per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos išduoda Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą. Ši pažyma reikalinga tam, kad  kitas asmuo, išmokėdamas jam individualios veiklos pajamas už prekes, paslaugas, neišskaičiuotų pajamų mokesčio nuo išmokamos pajamų sumos.
Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373.

Pajamų iš individualios veiklos apmokestinimas

Pajamoms iš individualios veiklos priskiriamos bet kokios gyventojo pajamos, kurias jis gavo, vykdydamas atitinkamos rūšies individualią veiklą, t. y. joms priskiriamos pajamos, kurios gaunamos pardavus prekes, suteikus paslaugas ir pan. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, turi teisę pasirinkti kokį pajamų mokesčio tarifą (15 proc. ar 27 proc.) taikyti apmokestinant per kalendorinius metus gautas iš savo individualios veiklos pajamas.
Jeigu gyventojas nusprendžia iš savo individualios veiklos pajamų neatimti patirtų šiai veiklai vykdyti išlaidų, tai nuo bendros gautos pajamų sumos mokamas 15 proc. pajamų mokestis.
Kai gyventojas nusprendžia pajamų mokestį skaičiuoti iš gautų savo individualios veiklos pajamų atimdamas leidžiamus atskaitymus, jo likusi pajamų dalis (atėmus išlaidas) apmokestinama 27 proc. pajamų mokesčiu. Kas laikoma leidžiamais atskaitymais, nurodyta GPMĮ 18 straipsnyje. Leidžiamų atskaitymų apskaičiavimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 “Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo”.
Išlaidos, susijusios su individualia veikla, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, sporto bei atlikėjų veikla, nėra laikomos leidžiamais atskaitymais ir, apskaičiuojant apmokestinamas pajamas, negali būti atskaitomos iš pajamų.

Metinės pajamų mokesčio deklaracijos teikimas

Gyventojas, vykdęs individualią veiklą, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už jas apskaičiuotą pajamų mokestį.
Metinė pajamų mokesčio deklaracija, jos užpildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-343.

Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tvarka

Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytą tvarką gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus individualia veikla pagal verslo liudijimus), privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo įmokas už save moka patys. Šie gyventojai moka 50 proc. bazinės pensijos dydžio valstybinio socialinio draudimo įmokas bazinei pensijos daliai ir 15 proc. nuo valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų papildomai pensijos daliai.
Visi individualia veikla besiverčiantys gyventojai ketvirčio pajamas, nuo kurių apskaičiuojamos VSD įmokos, deklaruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikdami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2002 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 536 patvirtintą Pranešimą apie savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla (išskyrus įsigijusius verslo liudijimus), tvarkydami buhalterinę apskaitą, turi vadovautis Buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040. Gyventojai, tvarkydami buhalterinę apskaitą, taiko paprastąjį įrašą. Jei gyventojas naudoja kompiuterines apskaitos programas, yra PVM mokėtojas ir pan., jis gali tvarkydamas buhalterinę apskaitą taikyti dvejybinį įrašą.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimas

Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme nustatyta tvarka privalo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas.