Franšizės samprata 

Franšizė – tai viena iš galimybių pradėti savo verslą. Verslininkas, vykdantis veiklą pagal franšizės sutartį, įgyja teisę naudotis franšizės pardavėjo sukurtu verslo modeliu, įmonės vardu, prekiniu ženklu, gamybos technologijomis, teikti tokias pačias paslaugas ir kita.

Už galimybę naudotis šiomis teisėmis franšizės pirkėjas franšizės pardavėjui moka atlygį, numatytą sutartyje. Jis gali susidėti iš pradinio mokesčio ir/arba reguliariai mokamos procentinės dalies nuo franšizės naudotojo pajamų. Atlygis yra susitarimo objektas.

Franšizė yra patraukli mažesne verslo rizika. Franšizės pardavėjas sutartyje numatyta tvarka teikia pagalbą (konsultacijas) franšizės pirkėjui pradedant ir plėtojant verslą. Kartu su franšize jos pirkėjas įgyja ir dalį vartotojų, kurie jau naudojasi franšizės tinklu.

Verslas pagal franšizės sutartį turi ir trūkumų. Franšizės naudotojas yra labai priklausomas nuo franšizės pardavėjo. Veikla vykdoma griežtai laikantis franšizės sutarties. Taip ribojama verslininko saviraiška. Franšizės teisių įsigijimas gali pareikalauti didelių investicijų.

Informacija apie parduodamas franšizes

Kaip potencialus franšizės pirkėjas gali sužinoti apie siūlomą parduoti franšizę? Potencialus franšizės pirkėjas gali:

 • kreiptis į žinomas veikiančias franšizės bendroves. Apie kai kurias franšizės bendroves, veikiančias Lietuvoje, galima sužinoti čia;
 • atlikti paiešką internetinėse duomenų bazėse, nuorodas galite rasti čia;
 • sužinoti apie siūlomą franšizę per skelbimus laikraščiuose ar žurnaluose, pvz., Franchise World (Franšizės pasaulis);
 • sutikti franšizės pardavėją specializuotose franšizės parodose;
 • kreiptis į franšizių asociacijas.

Franšizės sutartis

Rengiant franšizės sutartį reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu. Franšizės sutartis yra apibrėžiama Civilinio kodekso (toliau – CK) 6 knygos XXXVII skyriuje (straipsniai 6.766 – 6.779). Pagal CK 6.766 straipsnį franšizės sutartimi viena šalis (teisių turėtojas) įsipareigoja perduoti už atlyginimą kitai šaliai (naudotojui) tam tikram terminui teisę naudotis verslo tikslais išimtinių teisių, priklausančių teisių turėtojui, visuma (teise į firmos vardą, teise į prekių ar paslaugų ženklą, teise į saugomą komercinę (gamybinę) informaciją ir kt.), o kita šalis įsipareigoja už tai mokėti sutartyje numatytą atlyginimą. Franšizės sutarties šalimis gali būti tik įmonės (verslininkai).

Franšizės pardavėjo ir franšizės pirkėjo įsipareigojimai

Sėkmingos veiklos pagal franšizės sutartis pagrindas yra bendradarbiavimas tarp franšizės pardavėjo ir franšizės pirkėjo. Sėkmingą bendradarbiavimą lemia ne tik tai, ar pasirinktas partneris yra patikimas, bet ir tam tikrų franšizės sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymasis.

Franšizės pardavėjas privalo:

 • perduoti franšizės pirkėjui techninius ir komercinius dokumentus ir suteikti kitą informaciją, kuri yra būtina tam, kad franšizės pirkėjas galėtų įgyvendinti jam suteiktas pagal franšizės sutartį teises;
 • išduoti franšizės pirkėjui franšizės sutartyje numatytas licencijas ir užtikrinti jų įforminimą.

Jeigu franšizės sutartis nenustato ko kita, franšizės pardavėjas taip pat privalo:

 • užtikrinti franšizės sutarties įregistravimą;
 • teikti franšizės pirkėjui nuolatinę techninę ir konsultacinę pagalbą, padėti apmokyti darbuotojus;
 • kontroliuoti franšizės pirkėjo pagal franšizės sutartį gaminamų prekių, atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų kokybę.

Franšizės pirkėjas, atsižvelgdamas į veiklos pobūdį ir ypatumus bei franšizės sutarties sąlygas, privalo:

 • franšizės sutartyje nustatytu būdu savo veikloje naudoti franšizės pardavėjo firmos vardą, prekių ir paslaugų ženklą;
 • užtikrinti pagal franšizės sutartį gaminamų prekių, atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų tinkamą kokybę;
 • neatskleisti kitiems asmenims iš franšizės pardavėjo gautų komercinių (gamybinių) paslapčių ar kitos konfidencialios informacijos;
 • informuoti pirkėjus (užsakovus) apie tai, kad veikla vykdoma pagal franšizės sutartį.

Franšizės sutarties registravimas

Franšizės sutarčių registravimas apibrėžiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarime Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo. Nuo 2004 m. sausio 1 d. franšizės sutartys registruojamos Valstybės įmonės Registrų centras Juridinių asmenų registravimo skyriuose.

Norint užregistruoti franšizės sutartį, franšizės pirkėjas arba pardavėjas registro tvarkytojui turi pateikti:

 • Prašymą įregistruoti franšizės sutartį;
 • Franšizės sutarties nuorašą;
 • Dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą. Atlygis už franšizės sutarties registravimą – 15 Lt. Atlygio dydį reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1694 Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centras už juridinių asmenų, filialų ar atstovybių registravimą, duomenų pakeitimų registravimą ir naudojimąsi juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija dydžių patvirtinimo.