Inovacijų skatinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 911 Dėl inovacijų versle programos patvirtino Inovacijų versle programą. Šios programos tikslas skatinti Lietuvos pramonės ir verslo konkurencingumo augimą, t.y. steigti naujas modernias įmones, sudaryti veikiančioms įmonėms palankias sąlygas atsinaujinti, naudoti Lietuvos bei tarptautinį mokslo ir technologijų potencialą, kad jos kurtų didelę pridėtinę vertę ir sugebėtų konkuruoti pasaulio rinkoje. Ši programa įgyvendinama naudojant Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių fondų (programų), privačių juridinių ir fizinių asmenų lėšas.

Inovacijų versle programos įgyvendinimo 2003-2006 metų priemonėse buvo numatyta programos finansavimui skirti 35 200 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai bendrai finansuoti. Šiuo metu Inovacijų versle programos įgyvendinimo priemonės rengiamos naujam laikotarpiui.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija parengė finansinės paramos inovaciniams projektams skyrimo tvarką. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-143 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos programų lėšų projektų veiklai finansuoti, kapitalui formuoti ir subsidijoms administravimo taisyklių patvirtinimo” yra patvirtintos projektų veiklos finansavimo taisyklės, pagal kurių 13 priedą bus finansuojamos MVĮ inovacinių projektų veiklos rūšys.

Parama skiriama MVĮ projektams, pagal kuriuos planuojama:

 • parengti techninių galimybių studijas;
 • atlikti taikomuosius tyrimus;
 • plėtoti technologijas.

Technologijų plėtojimo ir taikomųjų tyrimų projektams skiriama parama negali viršyti – 400 tūkst. Lt, techninių galimybių studijų parengimo projektams – 50 tūkst. Lt. Finansinės paramos intensyvumas technologijų plėtojimo projektams negali viršyti 45 proc. visų tinkamų išlaidų (su PVM), taikomųjų tyrimų 70 proc., techninių galimybių studijų parengimo 50 proc.

Pareiškėjai, norėdami gauti finansinę paramą, pateikia nustatytos formos paraišką ir kitus reikiamus dokumentus projektus administruojančiai institucijai VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra”. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Lietuvos verslo paramos agentūros Projektų departamento Nacionalinės paramos skyrių (tel. (5) 268 74 08).

Programa EUREKA

Europos tyrimų ir plėtros kooperacijos programa EUREKA – valstybių tinklas, kurio paskirtis:

 • paremti į rinką orientuotą mokslo tyrimų ir technologijų plėtrą visose pažangiausiose technologijų srityse;    
 • didinti Europos valstybių konkurencingumą;    
 • vystyti gaminių, procesų ir paslaugų kokybę;    
 • stiprinti daugiašalį bendradarbiavimą, įtraukiant įmones ir mokslo tyrimo institucijas.

1999 m. birželio mėn. Lietuva tapo EUREKA valstybe – nare. Tai suteikia Lietuvai teisę vykdyti bendrus projektus bei sudaro sąlygas įmonėms ir mokslo institucijoms bendradarbiauti su Europos valstybėmis, kuriant ir naudojant naujausias technologijas bei didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą pasaulinėje rinkoje.

Pagrindinės technologijų sritys, su kuriomis pirmiausia siejami EUREKA projektai:

 • medicina ir biotechnologijos;    
 • ryšiai;    
 • energijos technologijos;    
 • aplinka;    
 • informacinės technologijos;    
 • lazeriai;    
 • naujos medžiagos;    
 • robotronika ir gamybos automatizavimas;    
 • transportas.

EUREKA nėra finansuojanti organizacija. Kiekviena institucija vykdomo EUREKA projekto dalį įgyvendina savo lėšomis. Investuotos lėšos projekto dalyviams grįžta pardavus sukurtą gaminį ar technologiją, kurių vien savo lėšomis ir jėgomis nebūtų galėję sukurti. Lietuvos įmonėms, dalyvaujančioms EUREKA projektuose, finansinė parama skiriama iš Pramonės konkurencingumo didinimo programai (Inovacijų versle programai) įgyvendinti skirtų lėšų. Finansuojama ne daugiau 75 procentų projekto vertės.

Informaciją apie visus EUREKA projektus ir projektinius siūlymus galite rasti internete arba Lietuvos nacionalinio informacijos centro “EUREKA” tinklalapyje.

Projektas “Europos inovacijų perdavimo centras Lietuvoje”

Lietuvos inovacijų centras kartu su Mokslo ir technologijų parku vykdo projektą “Europos inovacijų perdavimo centras Lietuvoje” (IPC LIETUVOJE). IPC LIETUVOJE priklauso technologijų perdavimo tinklui, vienijančiam 71 inovacijų perdavimo centrus. Technologijų perdavimo tinklui priklausantys centrai veikia kaip bendras informacinis, konsultacinis ir technologijų brokerių tinklas.

IPC Lietuvoje veiklą remia LR Ūkio ministerija ir Europos Komisija. Didžioji dalis įmonėms ir organizacijoms teikiamų paslaugų yra nemokamos.  

Vienas iš IPC LIETUVOJE veiklos įrankių yra virtuali technologinių pasiūlymų ir užklausų duomenų bazė, kurioje galima surasti daugiau kaip pusantro tūkstančio įvairių technologinių pasiūlymų ir užklausų. Ši duomenų bazė įmonėms padės susirasti partnerius Europoje bendrai veiklai bei bendram technologijų kūrimui ir tobulinimui, pirkėjus sukurtoms inovatyvioms technologijoms, gauti informaciją apie naujas technologijas bei technologijų plėtros tendencijas Europoje ir kita. Šia duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Projektas “Inovaciniai gebėjimai”

Lietuvoje įgyvendinamas Europos Sąjungos (ES) PHARE 2001 m. ekonominės ir socialinės sanglaudos Dvynių projektas Inovaciniai gebėjimai, kurio tikslas didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą, skatinti inovacijų diegimą bei efektyviai naudoti ES fondų paramą.

Projekto “Inovaciniai gebėjimai” eigoje buvo sukurtas Inovacijų paramos tinklas, kurio koordinacinis centras įkurtas VšĮ Lietuvos inovacijų centre Vilniuje. Tinklas turi penkis padalinius Lietuvos regionuose Kaune, Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Tinklas konsultuoja įmones, padeda rengti bei įgyvendinti inovacinius projektus. Didelis dėmesys skiriamas inovacijoms skatinti jau veikiančiose įmonėse. Taip pat yra konsultuojamos mažos ir vidutinės įmonės, kaip efektyviai dalyvauti Europos regioninės plėtros fondo finansuojamuose projektuose.

ES PHARE 2001 m. ekonominės ir socialinės sanglaudos Dvynių projektą Inovaciniai gebėjimai koordinuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija,  projektą vykdo Lietuvos inovacijų centras ir partneriai ES šalyse.

Projekto eigoje buvo sukurtas Inovacijų portalas, kuriame pateikiama informacija apie Lietuvos bei ES inovacijų politiką, inovacijų paramos paslaugas, institucijas ir organizacijas, susijusias su inovacijomis ir mokslu tiek Lietuvoje, tiek ES bei jų vykdomas veiklas. Inovacijų portalą administruoja Lietuvos inovacijų centras.

Europos Sąjungos 7-ji Bendroji mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programa

Pagrindinis Europos Sąjungos 7-osios Bendrosios programos bruožas reikšmingas jos veikimo supaprastinimas lyginant su ankstesnėmis programomis.

Europos Sąjungos (ES) 7-oji Bendroji programa (7BP) prasidės 2007 m. ir baigsis 2013 m., ši programa perims ES 6-osios Bendrosios programos kryptis.

7BP tikslas atsižvelgiant į sukauptą patirtį, vykdant ankstesnes bendrąsias programas, kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir prisidėti prie žinių ekonomikos ir visuomenės kūrimo Europoje.

7BP sudaro keturios specifinės programos, atitinkančios keturis pagrindinius Europos mokslinių tyrimų politikos tikslus:

Bendradarbiavimas. Parama bus teikiama įvairiai tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų veiklai, nuo bendrai vykdomų projektų ir tinklų iki mokslinių tyrimų programų koordinavimo. ES ir trečiųjų šalių tarptautinis bendradarbiavimas yra sudedamoji šios veiklos dalis.

Idėjos. Bus įsteigta savarankiška Europos mokslinių tyrimų taryba siekiant remti nežinomų sričių mokslinius tyrimus, atliekamus Europoje konkuruojančių individualių grupių visose mokslo ir technologijų srityse, įkaitant inžineriją, socialinius ir ekonomikos mokslus ir humanitarinius mokslus.

Žmonės. Mokslo darbuotojų karjeros plėtrą ir mokymąsi remianti veikla, vadinama ,,Marie Curie veikla, bus sustiprinta daugiau kreipiant dėmesį į pagrindinius įgūdžius bei karjeros plėtros aspektus ir stiprinant ryšius su nacionalinėmis sistemomis.

Pajėgumai. Bus remiami pagrindiniai Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumų aspektai: mokslinių tyrimų infrastruktūra; MVĮ skirti moksliniai tyrimai; moksliniais tyrimais užsiimančios regionų grupės; viso mokslinių tyrimų potencialo realizavimas ,,suartėjimo” regionuose; su ,,mokslas visuomenėje tema susiję klausimai; tarptautinio bendradarbiavimo ,,horizontalioji veikla.

Taip pat, yra numatyta specifinė programa, skirta Jungtinio tyrimų centro vykdomai nebranduolinei veiklai.

Išsamesnę informaciją apie 7BP programą teikia oficialus programos koordinatorius Lietuvoje – Tarptautinė mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

Europos Sąjungos 7-ji bendroji mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programa arba CORDIS.

Nacionalinės technologijų platformos

Nacionalinė technologijų platforma (NTP) atskirų Lietuvos ūkio ir mokslo tiriamojo sektoriaus subjektų interesų susivienijimai, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Ūkio ministerija) atlieka koordinacinį vaidmenį formuojant mechanizmus, skatinančius NTP kūrimąsi bei jungimąsi į Europos technologijų platformas.

Ūkio ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-143 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos programų lėšų projektų veiklai finansuoti, kapitalui formuoti ir subsidijoms administravimo taisyklių patvirtinimo yra patvirtintos projektų veiklos finansavimo taisyklės, pagal kurių 27 priedą bus finansuojamos remiamos NTP veiklos rūšys.

Daugiau informacijos apie NTP galite rasti Ūkio ministerijos tinklalapyje.

Institucijos, dirbančios inovacijų plėtros srityje

Lietuvos inovacijų centras
Lietuvos inovacijų centro tikslas – skatinti mokslinių ir technologinių pasiekimų komercializavimą ir jų pateikimą tarptautinėje bei Lietuvos rinkose.

Tarptautinė mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

Tarptautinės mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros veikla:           

 • informavimas ir konsultavimas apie galimybes dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose;
 • mokslo populiarinimo skatinimas šalyje skleidžiant informaciją apie tarptautines mokslinių tyrimų programas;
 • statistinių duomenų apie Lietuvos dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų programose rengimas, kaupimas, apdorojimas, analizė ir viešinimas;
 • dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką teikiant pasiūlymus dėl: atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo bei tobulinimo; administruojamų programų efektyvesnio įgyvendinimo Lietuvoje; mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros skatinimo šalyje ir kt.;
 • bendradarbiavimas su pagal kompetenciją nustatytomis užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje mokslinių tyrimų programų klausimais.

Kauno regioninis inovacijų centras
Kauno regioninio inovacijų centro tikslas – skatinti inovacinius procesus Lietuvoje: naujovių diegimą versle, įmonių konkurencingumo didinimą modernių žinių pagalba, inovacinio potencialo ugdymą Kauno regione.
Kauno regioninio inovacijų centro teikiamos paslaugos:

 • konsultacijos technologijų perdavimo, inovacijų vadybos, tarptautinių projektų vadybos, technologinio audito, finansų valdymo ir kitais įmonių veiklos klausimais;
 • užsienio partnerių bendriems verslo, mokslinių tyrimų bei kitiems projektams paieška;
 • verslo planų ir galimybių studijų rengimas;
 • paraiškų ES Struktūrinių fondų ir kitai paramai gauti rengimas;
 • mokymai verslo pradžios, įmonės finansų valdymo, tarptautinių projektų rengimo ir vadybos, technologijų perdavimo klausimais.

Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas
Įsteigtos VĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“ tikslas – kurti bei diegti naujausias technologijas bei konkurencingus produktus, skatinti ir plėtoti ryšius tarp gamybinių įmonių ir mokslo bei studijų institucijų, sąlygoti ūkio plėtros strategiją, investicijų politiką bei žinių visuomenės kūrimą:

 • pritraukiant universitetų dėstytojus, studentus ir verslo atstovus į konkurencingų gaminių ir paslaugų kūrimą;
 • sudarant patrauklias sąlygas mažoms ir vidutinėms inovacinėms įmonėms užsiimančioms moksline, technologine ir intelektualia paslaugų veikla;
 • Integruojant Lietuvos mokslinį-tiriamąjį ir verslo potencialą, atveriant kelius produktyviam bendradarbiavimui su Europos Sąjungos ir kitomis šalimis.

Visorių informacinių technologijų parkas
Technologijų parko tikslai:

 • Skatinti mokslo komercializaciją per naujų technologijų kūrimą, vystant ir plėtojant mažas ir vidutines įmones.
 • Skatinti informacinės visuomenės vystymą.
 • Teikti informacines, mokymo ir konsultavimo paslaugas, susijusias su žinių visuomenės plėtra.
 • Skatinti ITT verslo produkcijos bei naujų technologijų eksportą.
 • Skatinti naujų darbo vietų ITT srityje atsiradimą.
 • Pritraukti į regioną tarptautinių fondų, užsienio kapitalo ir vidaus kapitalo investicijas, plečiant ITT technologijų įmonių koncentraciją.

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
Pagrindiniai mokslo ir technologijų parko tikslai:

 • sudaryti palankias sąlygas aukštojo mokslo, mokslo tiriamųjų institucijų, pramonės ir verslo įmonių bendradarbiavimui bei kooperacijai;
 • skatinti mažų ir vidutinių įmonių, gaminančių žinių pagrindu kuriamus ir gaminamus produktus, plėtrą;
 • plėtoti ryšius tarp pramonės, verslo, mokslo ir mokymo institucijų;
 • plėtoti ekonominį ir mokslo bendradarbiavimą gaminant aukštos kokybės produktus;
 • sukurti naujas darbo vietas aukštos kvalifikacijos specialistams bei mokslo darbuotojams;
 • konsultuoti verslo įmones verslo planavimo, rinkodaros, finansų vadybos technologijų, ekonominės analizės ir kitose srityse.

Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas
Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas ne pelno siekianti organizacija, veikianti švietimo, mokslo, kultūros, socialinėje srityse ir skatinanti technologijų perdavimą, verslumą bei inovacijomis, technologijomis, tyrimais bei žiniomis pagrįstos ekonomikos plėtrą regione.

Mokslo ir technologijų parkas
Mokslo ir technologijų parko tikslas – sutelkti inovacines įmones, padėti joms augti ir plėtoti verslą, teikiant informacines, administracines ir konsultavimo paslaugas.

VŠĮ “Šiaurės miestelio technologijų parkas”
Viešoji įstaiga Šiaurės miestelio technologijų parkas puoselėja novatorišką dvasią, skatina technologinių verslo įmonių kūrimąsi ir plėtrą. Šiaurės miestelio technologijų parko tikslai:

 • plėtoti ir valdyti technologijų parką Vilniuje, Šiaurės miestelyje; 
 • skatinti inovacijas parko verslo bendruomenėje; 
 • teikti verslo inkubavimo paslaugas novatoriškoms įmonėms;
 • katinti universitetų, mokslo tiriamųjų organizacijų, technologinio verslo, kapitalo rinkos ir vyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.

Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas
LŽŪU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko paskirtis kelti bendrą kaimo kultūros lygį propaguojant mokslo naujoves ir diegiant naujas technologijas, tobulinti žemės, vandens ir miškų ūkio specialistų ir Lietuvos ūkininkų kvalifikaciją, įgyvendinti Universiteto misiją subalansuotoje kaimo plėtroje.